Obecných obchodních podmínek

Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na právní úkony (nájemní smlouvy) nebo cestovní smlouvy uzavřené mezi nájemcem/zákazníkem/zákazníky a společností Gebetsroither International GmbH, nebo Gebetsroither Istra D.O.O., nebo Gebetsroither Italy S.R.L., nebo Gebetsroither Hungary K.F.T., nebo Gebetsroither Montenegro D.O.O., v každém případě jako pronajímatelem nebo cestovní kanceláří. Jakákoli odchylná jednostranná ustanovení nájemce, zejména jeho vlastní všeobecné obchodní podmínky, nejsou právně účinná.

PŘEDMĚT PRONÁJMU: Podle nájemní smlouvy se jedná buď o karavan s markýzou, mobilní dům, kempinkový barel nebo glampingový stan s příslušným inventářem. Předmět pronájmu mohou užívat pouze osoby, které jsou zapsány v nájemní smlouvě. Nájemce je zodpovědný za to, že po obdržení cestovních dokladů zkontroluje, zda jsou všechny informace v souladu s rezervovanou cestou. V případě pochybností je třeba kontaktovat rezervační kancelář. Zvláštní dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem ohledně specifikace předmětu pronájmu v průběhu rezervace je možná v závislosti na dostupnosti předmětu pronájmu. V tomto ohledu si pronajímatel vyhrazuje právo poskytnout náhradní předmět pronájmu stejné velikosti, za dohodnutou sazbu a dobu pronájmu bez udání důvodů. V takovém případě nemá nájemce vůči pronajímateli nárok na jakoukoli náhradu škody. Nájemce může provést závaznou rezervaci předmětu pronájmu u Pronajímatele elektronicky, písemně, telefonicky nebo online. Závaznou rezervací předmětu pronájmu ze strany nájemce prostřednictvím pronajímatele vzniká platná nabídka ze strany nájemce. Nájemce je povinen poskytnout všechny poskytnuté informace úplně a pravdivě. Smlouva je účinně uzavřena v okamžiku, kdy pronajímatel zašle nájemci písemně nebo elektronicky potvrzení rezervace (prohlášení o přijetí).

CENA PRONÁJMU: Cena pronájmu nezahrnuje návštěvní daň a případné registrační a jiné poplatky (např. za psy) v kempu, protože se mohou v jednotlivých kempech lišit. (Kromě toho, že v online katalogu je uvedeno jinak!).

PETS Jsou povoleny pouze v kempech, které jsou pro ně označeny Platí příslušné předpisy pro vstup do rezervované země. Poplatky za domácí zvířata se platí zvlášť v kempu. Poplatek za úklid za domácího mazlíčka činí 20 €. Domácí zvířata musí být uvedena v nájemní smlouvě. Domácí zvířata nejsou na lůžkách na spaní povolena. Deku na spaní, misku na jídlo atd. si musíte přinést sami. V objektu jsou povolena maximálně 3 domácí zvířata.

NÁJEMCI: Minimální věk nájemníků je stanoven na 18 let. Nájemce musí být přítomen na místě po celou dobu pronájmu. Nájemce odpovídá za správnost svých prohlášení v nájemní smlouvě. Samotná přítomnost osob mladších 18 let není povolena a může vést k jejich vyhoštění. Rodiče jsou za své děti odpovědní.

TRANSFERY: Ke změně rezervace dochází, pokud nájemce změní smlouvu, pokud jde o kemp, dobu pronájmu, změnu data, typ ubytování, sezónní období. Každá změna rezervace bude zpoplatněna částkou 15,- €. Finanční nevýhody, které pronajímateli vzniknou v důsledku přebookování, podléhají storno podmínkám podle bodu STORNO. Přeobjednání lze provést pouze v rámci aktuální sezóny. Přerezervování na následující sezónu není možné.

BONUS ZA VČASNOU PLATBU Zaplaťte svou rezervaci dovolené na rok 2023 do 31.1.2023 jako celkovou částku a získejte navíc 5% slevu za včasnou platbu. Platí pouze pro rezervace od 1.3.2023 (s výjimkou balíčku pro zrušení cesty v rámci společnosti).

PŘEVZETÍ PRONAJÍMANÉ NEMOVITOSTI Pronajatý objekt je možné převzít od 16.00 hodin místního času (výjimka: viz voucher). Nájemce je povinen s předmětem nájmu zacházet řádně a s péčí. Při opuštění pronajatého objektu je třeba jej zabezpečit proti bouřce (zavřít okna, dveře auta a markýzu). Upevnění markýzy, jako jsou kolíky, šňůry atd., je třeba rovněž zkontrolovat z hlediska odolnosti proti bouři.

VRÁCENÍ PRONAJATÉHO MAJETKU Pronajatý objekt je nutné opustit do 10:00 místního času (dopoledne) (výjimka: viz voucher). Vyprázdněte kanystry na vodu a kbelíky na odpadní vodu; umyjte nádobí a uložte je zpět; vyprázdněte myčku, vyprázdněte ledničku, vyhoďte odpadky; vyprázdněte a vyčistěte chemické toalety, zamkněte objekt pronájmu, uložte stůl, židle a slunečníky tak, jak jste je našli při nastěhování do objektu pronájmu; zavřete markýzu; odevzdejte klíč.

VČASNÝ PŘÍJEZD NEBO POZDNÍ ODJEZD: Za překročení těchto časů se účtuje další poplatek za přenocování. Nájemce je dále povinen odškodnit pronajímatele za případné nároky na náhradu škody ze strany dalších nájemců.

DOMÁCÍ ŘÁD KEMPU Nájemce je smluvně vázán příslušným domovním řádem kempu. Porušení pravidel může mít za následek vyhoštění z kempu. V tomto případě nelze vůči pronajímateli uplatňovat žádné nároky. Pronajímatel neodpovídá za záležitosti týkající se kempu, které nemůže ovlivnit. Kromě toho nelze vůči pronajímateli vznášet žádné právní nároky týkající se hřiště, jako je umístění, velikost hřiště, stav atd. Mohou se vyskytnout sezónní výkyvy v dodávkách vody a elektřiny a výkyvy související s infrastrukturou. Příjem WLAN a TV nelze zaručit. Součástí nájemní smlouvy je obvykle parkovací místo pro jedno auto (bez kempinkových vozidel). Parkovací místo nemusí nutně sousedit s pronajímanou nemovitostí. V takovém případě vám parkovací místo přidělí kemp. Kromě toho není povoleno stavět další stany jakéhokoli druhu. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokyny personálu kempu musí dodržovat, jinak bude z kempu vykázán.

PŘÍZNAKY: Není dovoleno odstraňovat části stanu a ochrany proti bouři.

POJIŠTĚNÍ: Pronajímatel uzavře částečné pojištění předmětu pronájmu. Nájemce odpovídá do výše spoluúčasti (až do výše 360,- EUR) za škody, které sám způsobil. Pronajímatel nemůže nést odpovědnost za osobní věci nájemce, stejně jako za automobily, jízdní kola atd. (např. v případě krádeže nebo poškození způsobeného přírodními živly).

ACCIDENT V případě jakýchkoli nehod je třeba okamžitě informovat pronajímatele. Je třeba zjistit jména svědků. Nájemce není oprávněn předjímat řešení pronajímatele a pojišťovny tím, že uzná nárok poškozeného. Pronajímatel neodpovídá za případné vyhledání nájemců.

PRONAJEM NA: Podnájem pronajatého majetku třetím osobám je zakázán.

ZRUŠENÍ ZE STRANY PRONAJÍMATELE: V případě, že pronajímaná nemovitost není k dispozici bez zavinění pronajímatele, ať už z jakéhokoli důvodu (havárie, poškození vichřicí, zavinění předchozího nájemce atd.), je pronajímatel oprávněn poskytnout náhradní pronajímanou nemovitost stejné velikosti za dohodnuté nájemné a v dohodnutém čase nebo odstoupit od uzavřené nájemní smlouvy. Pronajímatel by v tomto případě musel vrátit všechny zálohy a kauce. Nájemce však nemůže vůči pronajímateli uplatňovat žádné nároky na náhradu škody. Pokud pronajímatel již nemůže uzavřít nájemní smlouvu z důvodu politických a právních změn v příslušné zemi pronájmu nebo z důvodu porušení smlouvy příslušným partnerem pronajímatele, nemůže za to nést odpovědnost.

PŘERUŠENÍ CESTY: Okamžitě to nahlaste zástupci pronajímatele na místě. Platí pouze v případě, že si objednáte storno balíček na místě: V případě nemoci/úrazu si v rekreačním středisku nezapomeňte vyžádat podrobné lékařské potvrzení/protokol o úrazu. Tyto podmínky platí i pro pozdní příjezd.

ZÁVĚRKY Závady jakéhokoli druhu je třeba neprodleně a bezodkladně oznámit zástupci pronajímatele na místě, aby mohla být provedena náprava. Stížnosti musí být vždy písemně zaznamenány v předávacím protokolu na místě. Vybavení a aktivity v kempu mohou být omezeny nebo zcela uzavřeny, zejména na začátku nebo na konci sezóny. Je to na uvážení kempu a pronajímatel za to nenese odpovědnost.

ZAPOMENUTÉ PŘEDMĚTY: Pronajímatel neodpovídá za věci zapomenuté nájemcem. Pokud se však zapomenuté věci najdou, pronajímatel je na přání nájemce zašle na jeho náklady. Náklady a rizika/odpovědnost za poškození a ztrátu předmětů nese nájemce.

TRESTNÍ PRÁVO, CELNÍ PRÁVO Pronajímatel neodpovídá za trestné činy nebo celní přestupky spáchané nájemcem.

PLYN: Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné zacházení ze strany nájemce.

STORNO: Pokud nájemce zruší nájemní smlouvu z důvodů, na které se vztahuje balíček pro zrušení pronájmu v rámci podniku, a pokud byl balíček pro zrušení pronájmu v rámci podniku uzavřen, bude mu účtován manipulační poplatek ve výši 37,- € (pouze u balíčku STANDARD). Zbývající již zaplacená částka bude vrácena. Pokud nebyl sjednán žádný interní storno balíček, platí následující storno sazby:

 • Zrušení do 60 dnů před začátkem pronájmu: 20 % z ceny pronájmu;
 • Zrušení rezervace do 30 dnů před začátkem pronájmu: 50 % z ceny pronájmu;
 • Zrušení od 29. dne před začátkem pronájmu: 90 % nájemného;
 • Zrušení od 3. dne před začátkem pronájmu: 100 % nájemného.

Zrušení pronájmu musí být pronajímateli oznámeno neprodleně a písemně. Následné regresní nároky nelze uplatnit.

PLATEBNÍ PODMÍNKY: Záloha ve výši 20 % z celkové částky je splatná do 14 dnů, doplatek je splatný nejpozději 5 týdnů před začátkem dovolené. U krátkodobých rezervací je třeba uhradit celkovou částku ihned po zaslání nájemní smlouvy. Pronajímatel uvolní předmět pronájmu k užívání až po úplném zaplacení fakturované částky nájemcem. Pronajímatel uvolní předmět pronájmu k užívání až po úplném zaplacení fakturované částky nájemcem.

POŽADAVKY NA VSTUP: Nájemce je povinen dbát na dodržování tranzitních předpisů a předpisů pro vstup do země pronájmu, a to jak pro sebe, tak pro spolucestující, a včas si v této souvislosti vyžádat informace od příslušného velvyslanectví nebo konzulátu země pronájmu.

PROSTŘEDÍ V KEMPU: Upozorňujeme, že vzdálenost do centra, k nákupním možnostem, na pláž atd. je pouze orientační a může se lišit v závislosti na poloze jednotlivých ubytovacích zařízení. Fotografie a půdorysy ubytování jsou typové a příkladné pro rezervovaný typ. Odchylky jsou tedy možné.

PRO SMLOUVY, které jsou založeny na elektronických, telefonických nebo online rezervacích a které byly uzavřeny mimo obchodní prostory, neexistuje zákonný nárok nájemce na odstoupení od smlouvy podle § 18 odst. 1 č. 10 FAGG.

OCHRANA ÚDAJŮ: Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje (jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, faxové číslo, bankovní spojení) budou pronajímatelem uchovávány za účelem provedení rezervace, pokud to bude nezbytné. Zákazník má právo kdykoli požádat o informace o svých uložených osobních údajích. Žádost o informace musí být pronajímateli zaslána písemně. Při tom musí také vhodným způsobem prokázat svou totožnost. Zákazník má dále právo kdykoli na základě oprávněné žádosti požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů. Zákazník podá žádost o výmaz e-mailem na adresu office@gebetsroither.com nebo písemně s uvedením jména a adresy a důvodu opravy nebo výmazu. Pronajímatel předá osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy, pokud je ze zákona povinen údaje předat nebo pokud s tím zákazník výslovně souhlasil. Pokud není použití údajů stanoveno zákonem, má každý subjekt údajů právo vznést námitku proti použití svých údajů z důvodu porušení převažujících zájmů hodných ochrany, které vyplývají z jeho konkrétní situace, vůči zadavateli žádosti o údaje.

JURISDIKCE: Smlouva uzavřená mezi rezervující stranou a pořadatelem se řídí výhradně rakouským právem. Místně příslušným soudem pro rozhodování všech právních sporů vyplývajících z tohoto smluvního vztahu je příslušný zemský soud v Leobenu.

Podmínky účasti na FACEBOOKU/Instagramu HRA O VÍTĚZE
Podmínky účasti v soutěžích na Facebooku a Instagramu společnosti Gebetsroither International GmbH

  1. organizátor

1.1 Společnost Gebetsroither International GmbH (dále jen "Gebetsroither") je organizátorem soutěží pořádaných na facebookové a instagramové stránce Gebetsroither. Následující podmínky účasti se vztahují výhradně na účast ve výběrovém řízení.
1.2 Soutěže nejsou spojeny se společností Facebook/Instagram a nejsou nijak podporovány, sponzorovány ani organizovány společností Facebook. Dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se těchto soutěží směřujte výhradně na Gebetsroither.

  1. účast

2.1 Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dosáhl věku 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele (a osob na nich závislých). Právní kroky a výplata peněz z výhry jsou vyloučeny. Vyhrazujeme si právo soutěž zrušit nebo předčasně ukončit (i bez udání důvodů). Pokusy o manipulaci budou mít za následek vyloučení ze soutěže a zrušení všech získaných cen!
2.2 Gebetsroither si vyhrazuje právo okamžitě smazat komentáře s urážlivým, rasistickým, sexistickým nebo jinak diskriminačním či nezákonným obsahem.
2.3 Účast v soutěži nezakládá nárok na výhru; nabízené ceny budou vylosovány z řad účastníků.

  1. průběh výběrových řízení

3.1 Účast v soutěži je bezplatná a nezávislá na nákupu zboží a služeb.
3.2 Začátek a konec soutěže bude oznámen na facebookové/instagramové stránce Gebetsroither.
3.3 Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím komentářů na Facebooku/Instagramu a soukromých zpráv.

  1. poznámky k ochraně údajů

Jména účastníků budou shromažďována pro účast v soutěžích. Kromě toho mohou být od výherců shromažďovány také údaje o adrese. Tyto údaje používá a uchovává společnost Gebetsroither výhradně za účelem provádění slosování o ceny. Údaje nebudou předávány třetím stranám. Uložení údajů lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu office@gebetsroither.at.

Všechny informace bez záruky - s výjimkou chyb

Stav 24.11.2022

HomeVyhledávání0Nákupní košík