Gebruiksvoorwaarden

Inleiding:
De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op rechtshandelingen (huurovereenkomsten) of reisbemiddelingen, die afgesloten worden tussen de huurder(s) of de klant(en) en Gebetsroither International GmbH, Gebetsroither Istra D.O.O., Gebetsroither Italy S.R.L., Gebetsroither Hungary K.F.T. of Gebetsroither Montenegro D.O.O., als verhuurder of reisbureau. Eenzijdige afwijkende reglementen van de huurder, met name zijn eigen Algemene Voorwaarden hebben geen rechtsgeldigheid.

 1. De huurovereenkomst betreft een caravan met voortent of een stacaravan, met bijbehorende inventaris. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de personen die in de huurovereenkomst worden genoemd. De huurder draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van het contract. In geval van twijfel dient de huurder contact op te nemen met de boekingscentrale.

Een specifieke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder met betrekking tot concrete zaken omtrent het gehuurde, is alleen mogelijk op voorwaade van beschikbaarheid van het gehuurde. In dit opzicht, behoudt de verhuurder zich het recht voor, om zonder opgave van reden, een vervangende huurobject van gelijke afmetingen, voor de overeengekomen huurprijs en tijd ter beschikking te stellen. In dit geval kan de huurder geen vordering welke aard dan ook jegens de verhuurder indienen.

Het gehuurde kan door de huurder bij de verhuurder elektronisch, schriftelijk, telefonisch of online bindend geboekt worden. Met de bindende boeking van het gehuurde tussen huurder en verhuurder komt een geldig aanbod voor de huurder tot stand. De huurder is verplicht de bedoelde informatie op het bestelformulier volledig en naar waarheid te verstrekken. De overeenkomst is daadwerkelijk tot stand gekomen als de boekingsbevestiging (acceptatie) schriftelijk of elektronisch door de verhuurder aan de huurder is overgedragen.

 1. De huurprijs: niet inbegrepen zijn toeristenbelasting en de plaatselijk geldende registratiekosten of andere aanvullende kosten (zoals voor huisdieren, parkeerkosten etc.). Deze kosten kunnen verschillen per camping (tenzij in de catalogus anders vermeld).

 2. Huisdieren zijn alleen toegestaan op de campings die dat vermelden (zie catalogus). Eventuele bijkomende kosten worden per camping ter plekke berekend. Voor ieder huisdier worden extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. Huisdieren dienen in de huurovereenkomst vermeld te zijn. Het is niet toegestaan om huisdieren op de bedden te laten liggen. Huurders dienen zelf slaapdekens of manden en voerbakken voor hun huisdieren mee te nemen.

 3. De minimum leeftijd voor huurders is vastgesteld op 18 jaar. De huurder dient tijdens de gehele huurperiode aanwezig te zijn. De huurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie in de huurovereenkomst. Het is niet toegestaan om met alleen minderjarigen (onder 18 jaar) in een accommodatie te verblijven; dit kan leiden tot ontzegging van de toegang. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

 4. Omboeking: er is sprake van een omboeking wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd door de huurder met betrekking tot de camping, de accommodatie of de periode. Hiervoor wordt een bedrag van €15,- in rekening gebracht. Financieel nadeel voor de verhuurder als gevolg van een omboeking is onderdeel van de annuleringsvoorwaarden, zie punt STORNO.

 5. Dag van aankomst: de accommodatie is beschikbaar vanaf 16:00 uur lokale tijd. De huurder verplicht zich om volgens de regels en zorgvuldig met het gehuurde om te gaan. Bij tijdelijk verlaten van de accommodatie moeten ramen, deuren en voortent gesloten zijn om stormschade te voorkomen. Ook dienen haringen en tentlijnen stormvast bevestigd te zijn.

 6. Dag van vertrek: u dient de accommodatie ’s ochtends voor 10:00 uur te verlaten met inachtneming van het volgende: watertank legen en zo nodig afvoerwatertank legen. Serviesgoed afwassen, afdrogen en opruimen. Vaatwasser legen, koelkast uitruimen, afvalemmer legen en vuilniszakken weggooien. Chemische toiletten legen en reinigen. Tuinmeubels en parasols neerzetten zoals bij aankomst aangetroffen. Accommodatie afsluiten, eventueel aanwezige luifel indraaien en de sleutel afgeven.

 7. Eerder aankomen of later vertrekken: overschrijding van de aangegeven tijden leidt tot het berekenen van een extra dag of nacht. De huurder dient de verhuurder te behoeden voor klachten of eisen tot schadevergoeding van de volgende huurder.

 8. Huisregels camping: huurder is contractueel verplicht zich te houden aan de plaatselijk geldende huisregels. Overtreding van huisregels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang. In dit geval kunnen er geen schadeclaims bij de verhuurder neergelegd worden. De verhuurder is niet aansprakelijk voor zaken die de camping betreffen en die niet door de verhuurder beïnvloed kunnen worden. Ook is de verhuurder niet verantwoordelijk voor de kampeerplek, zoals de locatie, de afmeting, de conditie en dergelijke. W-LAN- en TV-ontvangst kunnen niet worden gegarandeerd. In de huurovereenkomst is meestal een parkeerplaats voor één personenauto inbegrepen (niet voor een kampeerauto of soortgelijk vervoermiddel). De parkeerplaats is niet in alle gevallen naast de accommodatie. De parkeerplaats wordt ter plekke toegewezen. Het is verboden om extra tenten van welke aard van ook bij de accommodatie op te zetten. De huurder erkent de instructies van de campingmedewerkers en volgt deze op; zo niet dan kan verwijdering van de camping het gevolg zijn.

 9. Voortenten: het is niet toegestaan om delen van de voortent of de stormzekeringen te verwijderen.

 10. Verzekering: de eigenaar sluit voor het verhuurde een beperkt cascoverzekering af. De huurder is aansprakelijk voor eigen risico tot een bedrag van € 360,- voor schade die hij zelf veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of vermissing van persoonlijke bezittingen van de huurder (bijvoorbeeld in geval van diefstal of natuurgeweld).

 11. Ongeval: Een ongeval van welke aard dan ook, moet onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld. De namen van eventuele getuigen dienen te worden genoteerd. De huurder mag nimmer vooruitlopen op de beslissing van de verhuurder en diens verzekeringsmaatschappij door het erkennen van de vordering van de benadeelde partij. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het terugvervoeren van de huurder(s).

 12. Onderverhuren van het gehuurde aan derden is verboden.

 13. Annulering door verhuurder: als het verhuurde buiten de schuld van de verhuurder, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is (ongeval, stormschade, beschadiging door vorige huurder e.d.), dan heeft de verhuurder het recht om voor de afgesproken periode vervangende accommodatie van gelijke afmetingen aan te bieden onder dezelfde voorwaarden. De verhuurder mag ook de huurovereenkomst verbreken in welk geval alle vooruitbetalingen en reeds betaalde borg zullen worden teruggestort. De huurder kan echter geen vordering tot schadevergoeding bij de verhuurder indienen. Indien de verhuurder de huurovereenkomst niet kan nakomen als gevolg van politieke of juridische wijzigingen in het betreffende land, of als gevolg van contractbreuk door een relevante partner, kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.

 14. Voortijdig vertrek: gelieve dit onmiddellijk te melden bij de contactpersoon van Gebetsroither op de locatie. Alleen geldig na het afsluiten van ons eigen annuleringspakket: in geval van ziekte of ongeval dient u te plaatse een gedetailleerde medische verklaring of een uitgebreid schaderapport op te laten maken. Deze voorwaarden gelden ook voor een verlate aankomst.

 15. Klachten: tekortkomingen van welke aard dan ook dienen onmiddellijk worden gemeld bij de ter plaatse aanwezige vertegenwoordiger van de verhuurder om herstel of verbetering mogelijk te maken. Klachten over gebreken die achteraf worden gemeld worden niet in behandeling genomen. Klachten dienen altijd schriftelijk in het opleveringsprotocol te worden vermeld. Faciliteiten en activiteiten op de camping kunnen in het voor- en naseizoen worden beperkt of gesloten. Dit is de verantwoordelijkheid van de camping; de verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk. Wifi en tv-ontvangst kunnen niet gegarandeerd worden.

 16. Verloren eigendommen: de verhuurder is niet aansprakelijk voor zaken die door de huurder zijn achtergelaten of vergeten. Wanneer verloren zaken worden aangetroffen kunnen deze desgewenst worden opgestuurd, op kosten en voor risico van de huurder. Risico en aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de bezittingen zijn voor de huurder.

 17. Strafrecht of douanerecht: de verhuurder is niet aansprakelijk voor strafrechtelijke en douanerechtelijke overtredingen door de huurder.

 18. Gas: voor de gevolgen van onjuist gebruik door de huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.

 19. Annulering: indien de huurder annuleert om redenen die gedekt worden door ons eigen annuleringspakket en als deze annuleringsverzekering afgesloten dan wordt het reeds betaalde bedrag met aftrek van € 37,- (alleen met STANDAARD pakket) administratiekosten teruggestort. Indien onze eigen annuleringsverzekering niet is afgesloten dan zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Annulering tot 60 dagen voor aankomst: 20% van de huurprijs
 • Annulering tot 30 dagen voor aankomst: 50% van de huurprijs
 • Annulering vanaf de 29ste dag voor aankomst: 90% van de huurprijs
 • Annulering vanaf de 3de dag voor aankomst: 100% van de huurprijs

Annuleringen dienen onmiddellijk en schriftelijk bij de verhuurder te worden ingediend. Achteraf indienen van vorderingen tot schadevergoeding is niet mogelijk.

 1. Betalingsvoorwaarden: aanbetaling van 20% van het totale bedrag dient binnen 14 dagen te geschieden. Het restbedrag dient u uiterlijk 5 weken voor vertrek te voldoen. Indien wij geen aanbetaling of saldobetaling ontvangen, behouden wij ons het recht voor de reservering met kosten te annuleren. Bij lastminute boekingen dient het volledige bedrag meteen na ontvangst van de huurovereenkomst te worden voldaan. Het gehuurde wordt pas na volledige betaling van het factuurbedrag aan de huurder ter beschikking gesteld.

 2. Reisdocumenten: de huurder is ervoor verantwoordelijk dat door hem en zijn medereizigers aan de toelatingseisen van het betreffende land (zowel doorreis als bestemming) is voldaan en dat alle benodigde documenten en informatie tijdig zijn verkregen bij de betreffende ambassade of consulaat.

 3. Let op: de aangegeven afstanden tot het centrum, strand of supermarkt zijn schattingen. Deze kunnen afhankelijk van de staanplaats van de accommodatie variëren. De foto's van de locaties zijn voorbeelden. Afwijkingen kunnen voorkomen.

 4. Voor overeenkomsten waar electronische, telefonische of online boekingen aan ten grondslag liggen en die buiten het bedrijfspand zijn afgesloten, bestaat op basis van paragraaf 18 Abs 1 Z 10 FAGG, geen herroepingsrecht voor de huurder.

 5. Privacy: de klant stemt er mee in dat zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, faxnummer, bankgegevens) door de verhuurder worden opgeslagen met als doel om boekingen door te voeren, voorzover deze vereist zijn. De klant heeft te allen tijde het recht om informatie te vragen over zijn opgeslagen persoonlijke gegevens. Dit informatieverzoek dient schriftelijk aan de verhuurder gericht te worden. In dit verband dient tevens de identiteit op passende wijze bewezen te worden.

De klant heeft verder immer het recht om met opgaaf van reden, wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens te verlangen. Dit schrappingsverzoek dient de klant per e-mail te sturen naar office@gebetsroither.com, of schriftelijk, onder vermelding van naam, adres en de reden voor wijziging of verwijdering. Persoonsgegevens worden door de verhuurder alleen aan derden verstrekt wanneer dit voor de afhandeling van de overeenkomst nodig is, wanneer de verhuurder daar wettelijk toe verplicht is of op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Voorzover het gebruik van gegevens niet wettelijk voorgeschreven is, heeft iedere betrokkene het recht bij de opdrachtgever tegen gebruik van zijn gegevens protest aan te tekenen ingeval dit in zijn specifieke situatie leidt tot schending van zwaarwegend geheimhoudingsbelang.

 1. Rechtbank: op de overeenkomst tussen klant en organisator is uitsluitend de Oostenrijkse wet van toepassing. Voor alle uit deze contractuele relatie onstane juridische geschillen is de regionale rechtbank Leoben plaatselijk bevoegd.

Voor geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de rechtbank Liezen bevoegd en is Oostenrijks recht van toepassing. De taal voor contracten en opdrachten is Nederlands. Voor behandeling van geschillen met onze onderneming kan ook het OS platform benaderd worden: ec.europa.eu/consumers/odr

Alle informatie zonder garantie - fouten voorbehouden

Status vanaf 17.08.2021

HomeZoeken & boeken0Winkelwagen